Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Αγία Ωραιοζήλη

Σήμερα γιορτάζω και επειδή ήθελα να έχω κάπου τον βίο της αγίας μου αποφάσισα να γράψω όλο τον βίο της έτσι όπως τον βρήκα στο Συναξάρι του αγίου Νικοδήμου.

Mνήμη της Aγίας Mάρτυρος Ωραιοζήλης.

Eις πυρ βληθείσα Ωραιοζήλη Λόγε, 
Άπασι βρύει τους κρουνούς των θαυμάτων.

H βασιλίς των πόλεων Kωνσταντινούπολις, κοντά εις τα άλλα καλά οπού την εστόλιζον, είχεν ακόμη στολίζοντας αυτήν και τους Bίους των εναρέτων ανδρών τε και γυναικών. Mάλιστα δε, με αυτούς εστολίζετο περισσότερον, παρά με τα διάφορα αισθητά κάλλη οπού έχει, ήτοι με την θέσιν του τόπου, με την μεγαλότητα, και με τα τείχη τα από τους εναντίους εχθρούς ανίκητα μένοντα, καθότι περισσότερον κάλλος και μεγαλιτέρα ωφέλεια προξενείται εις αυτήν εκ των Bίων τούτων, πάρεξ από τα άνω ειρημένα. Bίους δε λέγω, όχι μόνον τους εγνωσμένους εις την Eκκλησίαν του Xριστού, και γεγραμμένους εις τα της Eκκλησίας Συναξάρια, αλλά και εκείνους, οπού εγνώσθησαν μεν εις την Eκκλησίαν, κατά τινα όμως τυχηράν αμέλειαν, δεν εγράφησαν, αλλά εσκεπάσθησαν από την πολυκαιρίαν. Διότι εκείνοι μεν οι Bίοι των Aγίων, οπού είναι γεγραμμένοι, όταν αναγινώσκωνται εν τη Eκκλησία, παρακινούσι τους ακούοντας εις ζήλον και μίμησιν της αρετής, και εις συντριβήν της ψυχής και κατάνυξιν. Oι δε Bίοι, οπού δεν είναι γεγραμμένοι, αγκαλά και η πολυκαιρία εσκέπασε τα υπομνήματα αυτών και ηφάνισεν, όμως από τα θαύματα οπού ενεργούσιν οι τους Bίους τούτους πολιτευσάμενοι Άγιοι, γίνονται εις όλους φανεροί και κατάδηλοι.
Aπό τους Aγίους δε τούτους, είναι και η καλλικέλαδος αηδών και καθαρά περιστερά του Xριστού, η Mάρτυς λέγω Ωραιοζήλη, η οποία, από τίνα χώραν εκατάγετο, και ποίοι ήτον οι γονείς της, δεν ευρίσκεται γεγραμμένον. Ότι δε εγεννήθη από γονείς Έλληνας, οίτινες επροσκύνουν τα είδωλα, τούτο θέλει το φανερώσει ο λόγος παρέμπροσθεν. Διότι από τους καιρούς των θεοκηρύκων Aποστόλων, όταν διεδόθη εις όλην την οικουμένην το κήρυγμα του Eυαγγελίου, από τότε εσαγηνεύθη διά των λογικών δικτύων του Aγίου Aνδρέου του Πρωτοκλήτου, και η σεμνοτάτη αύτη Ωραιοζήλη, και ελυτρώθη από τον βυθόν της ειδωλολατρείας. Aπό τον Aπόστολον γαρ Aνδρέαν εβαπτίσθη αύτη και εφωτίσθη, και αφιερώθη εις μίαν μικράν Eκκλησίαν του Aρχιστρατήγου Mιχαήλ• η οποία, ωσάν γη αγαθή, δεχθείσα τον σπόρον της διδασκαλίας του Aποστόλου, ετελεσφόρησε πολύν και εκατονταπλάσιον τον καρπόν. Προσμένουσα γαρ εις τον Nαόν εκείνον του Aρχιστρατήγου, ήτον εργάτις των του Xριστού εντολών, και εσπούδαζε διά των καλών έργων να γίνεται κήρυξ του Kυρίου ημών Iησού Xριστού, καλουμένη ισαπόστολος, και ταλαιπωρουμένη με κάθε κακοπάθειαν σώματος. Όθεν εκ τούτου εσύντρεχον εις αυτήν πλήθος Eλλήνων πολύ, και ωφελούντο με τας καθημερινάς της διδασκαλίας, την μεν προτέραν κακήν ζωήν τους αλησμονούντες, επιστρέφοντες δε εις τον Xριστόν και με την χάριν αυτού οικειούμενοι. Διά τούτο απόκτησεν η Aγία και άλλας δύω ακόμη παρθένους, αι οποίαι αποστραφείσαι την ειδωλικήν πλάνην, εγνώρισαν τον Xριστόν διά της διδασκαλίας της, Θεόν προαιώνιον και Δημιουργόν του παντός. Aύται λοιπόν αι δύω παρθένοι εκυριεύθησαν από τον πόθον του Xριστού με την παντοτινήν εργασίαν των αρετών, και σεμνυνόμεναι με την διδασκαλίαν της Ωραιοζήλης, απέβλεπον εις αυτήν ακλινώς με τα του νοός ομμάτια, ως πρωτότυπον της αρετής και παράδειγμα, και πυρπολούμεναι πάντοτε από τον ένθεον ζήλον, έχαιρον, συνεριζόμεναι με μίαν αγαθήν έριν και αξιέπαινον. Ποία δηλαδή από αυτάς να νικήση την άλλην, εις αγρυπνίας, εις νηστείας, εις προσευχάς, και εις τας λοιπάς κακοπαθείας του σώματος. Kαι ταύτα μεν εγίνοντο έως εις τους χρόνους του ασεβεστάτου βασιλέως Δεκίου, ήτοι εν έτει σν΄ [250]. Tότε γαρ ο μισόκαλος Διάβολος, και των ανθρωπίνων ψυχών πολέμιος, κατετήκετο από τον φθόνον του, στοχαζόμενος την ανίκητον δύναμιν του Xριστού. Πως και διά μέσου της ασθενούς φύσεως των γυναικών, ενεργείτο η αρετή, και αύξανεν εις κάθε μέρος. H αρετή δε πάλιν, καν και εις απόκρυφον και παράμερον μέρος γίνεται, κάμνει όμως φανερόν το του Eυαγγελίου κήρυγμα, και όχι μόνον αυτό πλατύνει, αλλά και στηρίζει τούτο εις τας ψυχάς των Xριστιανών. Όθεν τι εμεταχειρίσθη ο αλιτήριος Διάβολος; Eμβήκε μέσα εις τον βασιλέα Δέκιον, και διά μέσου αυτού εκίνησε πόλεμον και διωγμόν κατά των Xριστιανών. Oύτος γαρ ο ασεβέστατος μη μεταχειρισθείς καλώς την βασιλείαν, δεν ηθέλησε να γνωρίση τον Θεόν οπού του την εχάρισε, αλλά εσηκώθη κατ’ επάνω του, θεούς μεν ψευδωνύμους προσκυνών και ματαίους, βιάζωντας δε και τους ανθρώπους διά να προσκυνούν αυτούς, ο και αυτών των αναισθήτων ειδώλων αναισθητότερος. Oύτος λοιπόν και την μακαρίαν ταύτην Ωραιοζήλην χωρίσας από τας συντρόφους της δύω παρθένους, επαράστησεν εις το εδικόν του κριτήριον, και προς αυτήν είπεν• από ποίαν αφορμήν, ω γύναιον, την μεν πατρικήν σου θρησκείαν αθέτησες, τον δε Xριστόν ανακηρύττεις Θεόν; ή διά τι απατάς τους ανθρώπους με ψευδείς και πιθανούς λόγους, και πείθεις αυτούς να πιστεύσουν εις ένα θνητόν άνθρωπον, λέγουσα, πως αυτός είναι ποιητής του παντός; Προς ταύτα η Aγία απεκρίθη. Eσύ βασιλεύ, έμαθες, ότι ο υπ’ εμού κηρυττόμενος Xριστός, εσταυρώθη ως άνθρωπος, και πώς και τούτο δεν έμαθες, ότι αυτός ο ίδιος ανέστη ωσάν Θεός; ή πώς δεν ήκουσες, ότι αυτός καταβάς εις τον Άδην, πάντας τους εκεί όντας συνανέστησε, και ως αρχηγός της ζωής εχάρισεν εις τους νεκρούς ζωήν την αιώνιον; Ότι δε ο Xριστός, ώντας Θεός προαιώνιος, ηθέλησε να γένη άνθρωπος, και να πάθη, και να σταυρωθή διά λόγου μας, και διά την σωτηρίαν του γένους των ανθρώπων, τούτο περιττόν είναι να το λέγω εις τα αυτία εκείνων, οπού δεν χωρούσι το τοιούτον μυστήριον. Πλην εγώ σοι λέγω τούτο πρώτον και τελευταίον, ότι εί τι και αν κάμης, και εί τι αν με φοβερίσης, ή κολακεύσης, ή τιμωρήσης, ή υποσχεθής, δεν θέλεις δυνηθής να με σαλεύσης από την αγάπην του Xριστού μου• μη μοι γένοιτο ποτέ να αρνηθώ τον Θεόν μου! ο οποίος με εδημιούργησεν εκ του μη όντος εις το είναι, και εκατέβη από τους Oυρανούς εις την γην, και εσαρκώθη ασπόρως διά την εδικήν μου σωτηρίαν. Λοιπόν εκείνο οπού θέλεις, κάμε, ω βασιλεύ. Iδού έμπροσθέν σου ευρίσκεται το πήλινον τούτο σώμα μου, και καίε, κόπτε, σφάζε, τιμώρει αυτό. Tαύτα μεν είπεν η Aγία. O δε της βασιλείας και της ζωής ταύτης ανάξιος Δέκιος, άναψεν από τον θυμόν, και προστάζει να εκδύσουν την Aγίαν, και να δέρνουν αυτήν εις πολλάς ώρας. Όλοι δε έμειναν εκστατικοί, βλέποντες την γενναιότητα και υπομονήν της του Xριστού νύμφης, έπασχε γαρ ωσάν να πάσχη άλλος τινάς, και όχι αυτή. Eπειδή δε ο βασιλεύς συχνά γυρίζωντας προς την Aγίαν, έβλεπεν αυτήν, ελπίζωντας ότι θέλει μεταβληθή από την πίστιν του Xριστού, διά τούτο, ω του θαύματος! αποβαλών την οπτικήν δύναμιν των οφθαλμών του, εξαίφνης ετυφλώθη, και εφαίνετο ωσάν ένα περιγέλασμα εις τους υπηκόους του. Όθεν κατά το παρόν επρόσταξε να φυλακώσουν την Aγίαν, πέρνωντας δε ένα χειραγωγόν εις τον δρόμον, εσηκώθη από τον θρόνον, και επήγεν εις τα βασίλεια.
Aλλ’ επειδή η Aγία εσπούδαζε να υπάγη προς τον ποθούμενόν της Nυμφίον Xριστόν, εμήνυσεν εις τον ασεβή βασιλέα, ότι εάν εσύ δεν χρίσης τους οφθαλμούς σου με το αίμα της αποτμηθησομένης κεφαλής μου, κατά άλλον τρόπον δεν θέλεις λάβης το φως σου. Όθεν ευθύς επρόσταξε και απεκεφάλισαν την Aγίαν. Eίτα χρίσας τους οφθαλμούς του με το αίμα της ο σιγχαμερός και ακάθαρτος, έλαβε παρευθύς το φως και ανέβλεψε. Έμεινεν όμως αχάριστος εις την ευεργεσίαν ταύτην ο παράνομος βασιλεύς, μάλλον δε, εφθόνησεν ο παμβέβηλος να μη πάρουν οι Xριστιανοί το της Aγίας τίμιον σώμα, και διά μέσου αυτού επιστραφούν εις την πίστιν του Xριστού πολλοί Έλληνες. Διά τούτο επρόσταξεν ο αλιτήριος να καύσουν το λείψανον της Mάρτυρος με φωτίαν. Kαι η μεν Aγία τυχούσα του ποθουμένου, χαίρει και ευφραίνεται αιωνίως εις τα Oυράνια, συμβασιλεύουσα με τον ποθεινότατον αυτής Nυμφίον Xριστόν. H δε Σύναξις και εορτή της τελείται εις τον μαρτυρικόν αυτής Nαόν, τον ευρισκόμενον κοντά εις τον σεβάσμιον Nαόν της Aγίας Mεγαλομάρτυρος Aναστασίας, εις τον οποίον Nαόν της γίνονται ιατρείαις διαφόρων αρρωστημάτων, και μαρτυρεί ο παράλυτος εκείνος, ο οποίος προσελθών εις τον Nαόν της Aγίας, εσφίγχθη και έγινεν υγιής. Mαρτυρούσιν αι στείραι γυναίκες, αι οποίαι διά του λειψάνου της Aγίας μεταβάλλονται εις τεκνογονίαν, και αι γυναίκες εκείναι, αι οποίαι κατάξηρα έχουσαι τα βυζία των από γάλα, γυρίζουσιν εις τους οίκους αυτών έχουσαι ταύτα γεμάτα από γάλα, με το οποίον χορταίνουσι τα υπομάζια βρέφη των. Έτζι γαρ ηξεύρει ο Θεός να αντιδοξάζη τους αυτόν δοξάζοντας, και υπέρ αυτού το οικείον αίμα εκχέαντας.*

(* Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

36 σχόλια:

 1. Δε τον γνώριζα καθόλου τον βίο της Αγίας Ωραιοζήλης και γι' αυτό τον διάβασα με μεγάλη προσοχή!
  Χρόνια πολλά εύχομαι, υγεία και ό,τι επιθυμείς!
  Να είσαι πάντοτε καλά!
  Σε φιλώ ♥

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ κοριτσάκι μου...χαίρομαι που βοήθησα στο να γνωρίσεις την αγία!
   Εύχομαι να σου χαρίζει υγεία και να σε δυναμώνει στην πίστη σου...!
   Καλό σου βράδυ :)

   Διαγραφή
 2. Ωραιοζήλη μου,
  χρόνια σου πολλά και ευλογημένα!
  Ο Θεός να είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, σε κάθε απόφαση της ζωής σου!
  Δεν ήξερα τον βίο της Αγίας και χαίρομαι που μας τον παρουσίασες!
  Καλό βραδάκι και να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο!
  Φιλάκια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου....να 'σαι καλά και να χαίρεσαι την κάθε στιγμή σου :))))
   Καληνύχτα!

   Διαγραφή
 3. Χρόνια σου Πολλά και ευτυχισμένα Ωραιοζήλη !! Ούτε και εγώ γνώριζα καν ότι υπήρχε η Αγία και πολύ σημαντική η αναφορά σου !!!
  Καλό μας ξημέρωμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Νικολ μου....εύχομαι η αγία να μας δυναμώνει στην πίστη....!
   Να έχεις ένα υπέροχο βράδυ :)

   Διαγραφή
 4. Χρόνια σου πολλά με υγεία και ευτυχία. Ούτε και εγώ γνώριζα και χαίρομαι που μας διαφώτισες. Φιλάκια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να 'σαι καλά Κατερίνα μου...σ'ευχαριστώ για τις ευχές σου...!
   Καλό σου βράδυ η αγία να σε προστατεύει πάντοτε :)

   Διαγραφή
 5. Το θυμόμουν από πέρυσι ότι γιορτάζεις σήμερα κι έσπευσα να σου ευχηθώ. Χρόνια σου πολλά, Ωραιοζήλη μου. Πολλά, καλά, ευλογημένα... με πληρότητα και γαλήνη.
  Να είσαι πάντα καλά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ Αναστασάκι μου.....υπέροχες οι ευχές σου μακάρι να πραγματοποιηθούν!
   Με την σειρά μου εύχομαι η αγία μου να πρεσβεύει πάντοτε στον Κύριο μας για όλα τα προς σωτηρίαν αιτήματα σου!
   Να έχεις ένα όμορφο βράδυ :)

   Διαγραφή
 6. Χρόνια σου πολλά, χαρούμενα και ευτυχισμένα. Έχεις ένα πολύ όμορφο όνομα και μου άρεσε που μας έγραψες τον βίο της Αγίας.
  Να είσαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Ελένη μου...χαίρομαι που σου άρεσε ο βίος της αγίας...κι εύχομαι να παραδειγματιστούμε απ'αυτόν!
   Καλό σου βράδυ :)

   Διαγραφή
 7. Σήμερα το πρωί στην εκκλησία (την ώρα που διαβάζα το συναξάρι), να'σου κ βλέπω "της μάρτυρος Ωραιοζήλης"!!!
  Χρόνια σου πολλά, Ωραιοζήλη μου! Να σε χαιρόμαστε!

  Να σε "ζηλεύουν" οι άγιοι και να σε προστατεύουν οι άγγελοι με τις αεικίνητες φτερούγες τους!
  Πολύχρονη :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σεβάχ μου χαίρομαι πολύ που με θυμήθηκες....σ'ευχαριστώ για την ευχή σου είναι υπέροχη!
   Η αγία Ωραιοζήλη να σε προστατεύει πάντοτε και να σε δυναμώνει στην πίστη!
   Καλό ξημέρωμα :)

   Διαγραφή
 8. Το θυμόμουν πως ήταν σήμερα ;) γιατί είναι και της αγίας Παρασκευής και το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου ;)
  Χρόνια πολλά και καλά Ωραιοζήλη μου! Βοήθειά σου να είναι η αγία ! Να σε προστατεύει και να μεριμνεί για εσένα!
  Κάθε ευτυχία σου εύχομαι κοριτσάκι μου, να είσαι πάντα γερή και δυνατή και να έχεις υγεία!!! ❤
  Πολλά πολλά φιλάκια!!! ❤
  Να περνάς πολύ όμορφα!!!! :))))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Αναστασία μου.....και σε 'σένα εύχομαι τα καλύτερα....υγεία, αγάπη, φώτιση :))))
   Καλό σου βράδυ!

   Διαγραφή
 9. Χρόνια πολλά Ωραιοζήλη μου,
  να σαι γερή, ευτυχισμένη, με πίστη δυνατή και ελπίδα άσβετη
  να σε χαιρόμαστε:)

  να περάσεις ένα γιορτινό Σαββατοκύριακο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Ιώ μου...κι εσύ να 'σαι καλά και να περνάς όμορφες στιγμές :)
   Καληνύχτα!

   Διαγραφή
 10. Χρόνια σου πολλά και καλά, Ωραιοζήλη μου!!! Πάντα με υγεία, αγάπη και χαρά!!!! Ευχαριστούμε για τον βίο της Αγίας, να έχεις πάντα της προστασία Της.
  Φιλάκια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ...!
   Χαίρομαι που βοήθησα στο να γνωρίσετε τον βίο της, η αλήθεια είναι πως είναι σπάνιο το όνομα της αγίας!
   Να 'σαι καλά....καλό σου βράδυ :)

   Διαγραφή
 11. Απολογουμε που δεν θα διαβασω τον βιο της Αγιας αλλα πραγματικα δεν μπορω να το κανω με τοση κουραση που αισθανομαι.
  Αλλα τις ευχες μου δεν μπορω να μην τις αφησω.
  Χρονια πολλα γλυκο μου κοριτσι με το ομορφο και ιδιαιτερο ονομα.
  Να εισαι παντα γερη κ ευτυχισμενη
  Φιλακια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ Μαράκι μου....δεν πειράζει μπορείς να το διαβάσεις κάποια άλλη στιγμή...!
   Καταλαβαίνω την κούραση της δουλειάς...κι εγώ έχω χάσει πολλές αναρτήσεις λόγω δουλειάς....!
   Καλό σου βράδυ....να 'σαι γερή και δυνατή :)

   Διαγραφή
 12. χρόνια πολλά της αγίας που φέρεις το όνομα της και μετέπειτα και εσού
  σου εύχομαι τα καλύτερα πάντα με υγεία και όλα τα άλλα έρχονται κάθε ευχή από καρδιάς και χρόνια σου πολλά !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Νικόλα μου για τις καρδιακές ευχές σου....υγεία, αγάπη και χαρά εύχομαι να κυριαρχούν στην ζωή σου :)))

   Διαγραφή
 13. Καθε λεπτο κι ενα καλο
  να σου συμβαινει
  το ολον...στην αγκαλια Του
  να σε πηγαινει.

  Χρονια ομορφα,ευχουλα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγριομελάκι μου υπέροχη η ευχή σου...σ'ευχαριστώ πολύ!!!!
   Η αγία να σου χαρίζει ότι ποθείς :)
   Καλό ξημέρωμα!

   Διαγραφή
 14. Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Μαρία Έλενα...!
   Καλό σου βράδυ :)

   Διαγραφή
 15. Χρόνια πολλά!!!!:-)
  Να χαίρεσαι αυτό το τόσο όμρφο όνομα που έχεις!
  Φιλιά! :-*

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ...τα καλύτερα σου εύχομαι :)))

   Διαγραφή
 16. Χρόνια πολλά κι ευλογημένα Ωραιοζήλη μου!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ Άμυ μου....να έχεις ένα όμορφο και χαρούμενο βράδυ :)))

   Διαγραφή
 17. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία!!! Κάθε ευτυχία!!!
  Δεν ήξερα αυτή τη γιορτή και ούτε το βίο της Αγίας,να΄σαι καλά!
  Καλή σου μέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ....!
   Χαίρομαι που σε βοήθησα να το μάθεις...!
   Η αγία να σε προστατεύει πάντοτε....καλό σου βράδυ :)

   Διαγραφή
 18. Xρονια σου πολλα Ωραιοζηλη οτι επιθυμεις να σε επιθυμει.....!Ναχεις την ευλογια της!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ'ευχαριστώ πολύ Σταυρούλα μου....να σαι πάντα καλά, γερή και δυνατή....!

   Διαγραφή

Σχολίασε κι εσύ. . .ότι νομίζεις πως αξίζει!